sand


Scroll down for English text

SAND

”Jag silade sanden mellan fingrarna, en flyktig form tog fart och jag försöker fånga den. ”

Jag tecknar en form i sanden med en önskan om att lyfta upp materialet. Jag tecknar med limmet, det som också är det som håller ihop. Jag dokumenterar själva rörelsen i teckningen, lyfter upp en form i material som bara är.
Jag tecknar i sanden, och länkar sedan ihop mina teckningar. Trots sitt lite klumpiga utseende uttrycker de en självklar formposition. Länkarna, hålrummen som sätts samman tills det blir bärbart.

Jag försöker fånga former i flykten. Genom att bygga, forma och gjuta låter jag rörelsen stanna upp.

Men traditionella tekniker förenar jag sedan dessa tillfälliga former till smycken som för en stund får tillhöra din fantasi.

Arbetet är en direktdokumentation, mina smycken ger betraktaren en möjlighet att faktiskt känna smycket. Jag har skapa ett slags fysiskt kartotek som visualisera skillnader och likheter i sanden.

Hur lång är sträcka?
Ta en strandsträcka som exempel. Vi kan mäta den och säga att den är ett x antal meter. Men, vad händer om vi bestämmer oss för att ta en omväg runt alla sandkorn på stranden? Alla dessa miljoner sandkorn som om man tittar i ett mikroskop bildar oräkneliga märkliga stigar. Om skulle mäta en sån sträcka skulle även den minsta kuststräckan vara oändlig. Det handlar bara om hur små steg vi väljer att ta.

Här är några sandkorn som jag valde att ta en omväg runt.

SAND

Remembering the light playing in the sand as a child, the feeling of sand straining through my fingers…

I strain the sand between my fingers, drawing shapes with the grit. Passing forms appear and I am trying to catch them. I draw a shape in the sand; I draw it directly with what will hold them together. I document the movement in making, the very essence of a form appearing. I then link my drawings together, the links and the empty holes are getting wearable together.
I am trying to catch shapes on the move. By building and casting shapes out of sand and then unite them using traditional jewellery making techniques I formed pieces that for a moment is left for your imagination.

Capturing sand straining through my fingers.

MOMENTARY


Scroll down for English text

Momentary; tillfälligt som varar ett ögonblick

Jag for och fiskade… kom hem med nya material efter väldigt tyst och vacker paus. Jag var på älgjakt… kom hem med nya material efter en imponerande upplevelse. Jag var i Egypten… kom hem totalt fascinerad av hur man en gång bevarade sina döda och hur de fortfarande påminde om liv när jag tittade i deras ansikten.

Jag har tagit hand om det som blivit kvar, restmaterialet som funnits kvar när upplevelsen tagit slut

Jag har hittat utan att letat
Jag har upplevt det tillfälliga
Jag har låtit tiden vara
Jag har velat bevara ögonblick
Jag har låtit bli

Det har blivit en slags troféer, mina smycken. Fossila föremål i ett försök att bevara nu. De är garvade, tråcklade, uppspända, torkade, fastsydda och gjutna. I material som kommer att förändras i takt med att tiden går. Kombinerade med grunden i allt mitt arbete, silvermetallen. Använt som skydd, som ramverk och skelett. Som det man känner igen och det som antagligen kommer att finnas kvar längst.

Jag vill tro att man i varje möte med dom återigen kan väcka tillfälligt liv i materialen. Att man i bärandet kan ge saker en ny betydelse i ett nytt sammanhang.

Momentary; lasting only a moment

I went fishing… came home with some new material after a very quiet and beautiful pause. I went hunting for elk… came home with new material after an impressive experience. I went to Egypt… came home totally fascinated of how they once preserved their dead.  And how they still reminded me of life when I looked into their faces.
I have taken care of the leftovers, the material that was left when the experience ende  I found without looking
I experienced the temporary
I let time be
I wanted to preserve moments
I let go
They become some sort of trophies, my pieces. Fossil pieces in an attempt to preserve a now. They are taned, sewed, taut, dried, embodied and casted. They are in material that will change when time passes. Combined with the foundation of all my work, silvermetal. Used as protection, framework and skeleton. Used as the thing to recognise and it is probably what will last the longest.

I would like to believe that you in every meeting with a piece temporary once again could give life to the materials. That you in the wearing can give new meaning to things in a new context.

OMFORMAT/REMADE

OMFORMAT; om att stanna upp och utforska det jag har framför mig

Direkt från gatan hämtade jag mitt material. Jag har undersökt, modifierat, omvärderat material och ifrågasatt materialvärden genom att plocka upp och låta något ur min vardag verka i min process. Ett något som jag aldrig tidigare ägnat någon större uppmärksamhet. Rakt under mina fötter fanns det, smågruset, graniten, gnejsen, makadammet, stenkrossen och asfalten. De har analyserats, blandats, raffinerats och infattats i silver. Genom flera processer har de olika materialen passats, pressats och hettats ihop. Förenade i ett gemensamt uttryck intar de nu sina nya positioner, i galleriet såväl som på kroppen.
En brosch med en liten liten sten från en bakgård i Fruängen, ett halsband gjort av hoplänkat smågrus från gatorna i Göteborg, ett hänge fyllt med svartaste asfalt eller en ring med en infattad granit från Sätras båthamn…

”Även en liten sten från gatan har mycket att visa, bara man orkar stanna upp och titta efter”

Det var först när jag plockade upp och verkligen tittade på dom som jag såg allt på riktigt. Alla dessa små små stenar som finns överallt på marken. En och en ser man att stenarna är väldigt olika, alla unika på sitt sätt. Lite som med oss, i klump är vi bara en massa människor men en och en ser man tydligt att vi alla är mer eller mindre olika. Jag har fortsatt att hitta utan att leta, jag fortsätter att ge uttryck för andra att förhålla sig till och jag fortsätter att fånga ögonblick.

REMADE; about stopping for a moment to explore what you have in front of you.

I got my material straight from the streets. I have explored,modified, revalued materials and questioned
material values by picking up and letting somethingfrom my everdaylife work in my process. A something
that I never before had given much attention to. It wasstraight under my feet; the gravel, granite, the macadam
and the asphalt. It has been analysed, mixed, refined andset in silver. Through several processes I have squeezed,
pressed and heated them together. Joined in a commonexpression they now take on their new positions, in the
gallery as well as on the body.

A brooch with a small small stone from a backyard ofStockholm, a necklace of gravel linked together from the
streets of Gothenburg, a pendant filled with the blackestof asphalt or a ring with a set stone from London’s Underground.

“Even a small stone from the street has a lot to show for,
if only you care to stay and look”

It was first when I picked up and really looked at it I
could see. All these small small stones that where everywhere
on the ground. One by one you can see that
all stones are very different from each other, all unique
in there own way. A bit like us, in a crowd we are just a
bunch of people but one by one it’s clear that we’re more
or less different from each other.